Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ní"). Bezpečnost osobních údajů a jejich zpracovávání zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnost.é advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o., pričom sú chránené autorským zákonom. Zakazuje sa akékoľvek použitie tohto diela bez predchádzajúceho súhlasu autora. 

2. KATEGORIE OSOBNÍCH DAT, ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA


Jaké osobní údaje zpracováváme, na jaký účel, na jakém právním základě a na jaké období?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k dosažení stanoveného účelu. Osobní údaje zpracováváme pro tento účel:


účetní agenda

Osobní údaje dodavatelů, zákazníků a jejich kontaktních osob zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, tel. č., e-mail a údaje o zaplacení pro účely vedení účetnictví a plnění povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a dalších příslušných právních předpisů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností. Účetní doklady uchováváme 10 let.


smlouvy

Osobní údaje dodavatelů a jejich kontaktních osob zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. č., e-mail, číslo bankovního účtu, údaje o objednávkách a platbách za účelem uzavření a plnění smlouvy a vedení evidence dodavatelských smluv. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení pro případ, že by některá ze stran uplatnila své nároky. Komunikaci v rámci předsmluvních vztahů uchováváme 6 měsíců.


Eshop

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, název firmy, fakturační adresa, dodací adresa, předmět smlouvy, číslo bankovního účtu, údaje o platbách, tel. č. a e-mail, za účelem přijetí a vyřízení objednávky. Právním základem pro jejich zpracování je plnění smlouvy.

Pokud jste se registrovali na naší webové stránce, zpracováváme i údaje o všech vašich objednávkách, příp. jiné osobní údaje uložené v uživatelském účtu. Právním základem je souhlas registrovaného zákazníka.

Osobní údaje zájemce z předsmluvní komunikace uchováváme 6 měsíců. Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy uchováváme 5 let. Osobní údaje v uživatelském účtu se uchovávají po dobu registrace na webovém sídle.

reklamace

Osobní údaje zákazníků v rozsahu jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa pro vrácení zboží, předmět reklamace, číslo bankovního účtu, tel. č., e-mail a jiné osobní údaje nezbytné pro vyřízení reklamace, zpracováváme za účelem přijetí a vyřízení reklamace. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele.

Osobní údaje uchováváme 5 let ode dne vyřízení reklamace.


kontaktní formulář

Osobní údaje zájemců v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a předmět zprávy zpracováváme se záměrem přijmout a vybavit váš poptávka. Právním základem pro jejich zpracování je plnění smlouvy, resp. předsmluvní vztahy související s uzavřením smlouvy a náš oprávněný zájem. Osobní údaje uchováváme 6 měsíců.


marketing

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a tel. č. pro účely přímého marketingu, abychom vás informovali o našich nabídkách, novinkách a akcích. Pokud jste naším zákazníkem, právním základem pro jejich zpracování je náš oprávněný zájem. Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme vaše osobní údaje pro tento účel pouze s vaším souhlasem. Osobní údaje uchováváme 5 let, případně kratší, pokud svůj souhlas odvoláte nebo budete namítat proti zpracování svých osobních údajů.


Správa sociálních sítí

Osobní údaje fanoušky našich oficiálních stránek na sociálních sítích zpracováváme pro účely správy sociálních sítí. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem, kterým je prezentace provozovatele a jeho služeb prostřednictvím sociálních sítí. Osobní údaje zpracováváme po celou dobu, dokud jste fanouškem naší stránky.


cookies

Cookies zpracováváme k zajištění funkčnosti naší webové stránky a její jednoduššího používání a pro reklamní účely. Právním základem pro zpracování cookies je váš souhlas, který nám dáte nastavením svého prohlížeče. Cookies uchováváme 15 měsíců.


kamerový systém

Vaše osobní údaje v rozsahu obrazového záznamu zpracováváme se záměrem monitorovat prostory provozovatele. Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem, kterým je ochrana majetku a bezpečnosti. Kamerový záznam uchováváme 72 hodin.


3. Souhlas

Osobní údaje zpracováváme i na základě souhlasu dotčené osoby, a to ve výše uvedených případech. Tyto údaje zpracováváme pouze během trvání souhlasu. Dotyčná osoba může souhlas kdykoliv odvolat, a to


zasláním oznámení na email info@swissexclusive.sk,

zasláním oznámení poštou na adresu SWISS EXCLUSIVE SERVICE s.r.o. Budatínska 16, 851 06 Bratislava

 

4. Osoby mladší 16 let

Nabídka zboží na této webové stránce není určena pro osoby mladší 16 let. Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti se službami informační bezpečnosti na základě vašeho souhlasu, tento souhlas nám můžete poskytnout pouze pokud jste starší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracovávají.


5.Komu vaše údaje poskytujeme?

Osobní údaje poskytujeme třetí osobě, pouze pokud nám to vyplývá ze zvláštního zákona nebo je to nezbytné pro plnění smlouvy. Jde zejména o dopravců, zda orgány veřejné správy a jiné oprávněné subjekty.

Vaše osobní údaje dále poskytujeme zprostředkovatelům, kteří nám dodávají odborné a specializované služby. S každým zprostředkovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a zavázali jejich mlčenlivostí. Zpracováváním osobních údajů jsme pověřili:


účetní firmu,

externích pracovníků,

správce web stránky,

poskytovatele webhostingu,

poskytovatele CRM systému.

Vaše osobní údaje získává prostřednictvím naší web stránky i společnost:


Facebook

google

v souvislosti s provozem web stránky a realizováním marketingových aktivit.


6. Kam přenášíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje přenášíme do žádné třetí země, kterou je USA v souvislosti s používáním Google a Facebook.


7. Nejste spokojen?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email info@swissexclusive.sk. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.


Úřad pro ochranu osobních údajů

Hraniční 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk


8. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování.


9.Ako zajistíme ochranu vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření. Web stránka je zabezpečena před přístupem třetích osob SSL certifikátem. Dokumenty zpracovávané v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříni. Osoby, které zpracovávají osobní údaje byly poučeny a zavázány mlčenlivostí.

10. Jaké máte práva?


a) Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.


b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.


c) Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud


již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;

odvoláte svůj souhlas;

namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů;

zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;

osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;

pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;


d) Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud


nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;

zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů pouze omezily;

vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;

namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.


e) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesly vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.


f) Právo namítnout

Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:


na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

z důvodu našeho oprávněného zájmu,

vytváření profilu žáka,

můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody.


11. Jak můžete tato práva vykonávat?

S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

zasláním oznámení na email info@swissexclusive.sk,

zasláním oznámení poštou na adresu SWISS EXCLUSIVE s.r.o. Budatínska 16, 851 06 Bratislava

Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vybavení vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte.


12. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 15.6.2020.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zpracovány advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o., přičemž jsou chráněny autorským zákonem. Zakazuje se jakékoliv použití tohoto díla bez předchozího souhlasu autora.


NAŠE ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává

Obchodní jméno: SWISS EXCLUSIVE s.r.o.

reg .: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 152278 / B

Adresa: Budatínska 16, 851 06 Bratislava

IČO: 54102201

DIČ: 2121575852

email: info@swissexclusive.sk

tel .: SK: +421 951 243 055, CH: +41 78 219 98 89

  (Dále jen "provozovatel").


Rychlé doručení Rychlé doručení
Přímo od výrobce Přímo od výrobce
Bezpečná platba Bezpečná platba
Hotline | CH:  +41 78 219 98 89 Hotline | CH:  +41 78 219 98 89
Používáním stránek provozovatele Swiss Queen s.r.o. souhlasíte s používáním cookies, pomocí kterých vylepšujeme naše služby. Více informací Potvrdit